Działanie POPW 1.2
projekt numer POPW.01.02.00-06-0016/20

 

NAZWA PROJEKTU:
„Dywersyfikacja przychodów przedsiębiorstwa EUROMET poprzez pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu”

 

NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej EUROMET na rynku Niemieckim oraz Stanów Zjednoczonych. W celu oceny atrakcyjności rekomendowanych rynków zbytu oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dokonano analizy dotyczące możliwości i zagrożeń, które znajdują się w otoczeniu konkurencyjnym na nowych rynkach zbytu, a także wewnętrznych sił i słabości przedsiębiorstwa. Produkty wnioskodawcy rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej to „Programowalne oprawy LED”. Działania rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej skoncentrowane zostały w głównej mierze na udziale firmy EUROMET w dwóch branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, zaprojektowaniu i zakupie materiałów promocyjno- marketingowych do dystrybucji w ramach imprez targowych (katalogi i świetlne gadżety reklamowe) oraz uruchomieniu nowego kanału dystrybucji jakim będzie strona internetowa dostosowanej do obsługi klientów z nowych rynków zbytu.

 

Działanie 5.1 

Poprawa efektywności energetycznej współfinansowanego ze środków europejskich.

 

NAZWA PROJEKTU:
„Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

 

NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

 

CEL PROJEKTU:
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną
oraz wzrost efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków.

 

PLANOWANE EFEKTY:
a) redukcja strat energetycznych
b) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
c) podniesienie konkurencyjności firmy
d) ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2) oraz pyłów PM-10

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 803 815,55 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
1 169 789,08 zł

 

Działanie 1.3
NAZWA PROJEKTU:
„Euromet” – światowa innowacja w reklamie świetlnej
NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper
PROJEKT:
Produkt zastępujący obecnie stosowane szklane rurki neonowe innowacyjnym rozwiązaniem z zastosowaniem energooszczędnych i trwałych diód LED
KOSZT PROJEKTU:
3 876 744,73 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA:
1 999 701,19 PLN

Działanie 1.7
projekt 02.10-WND-RPLU.01.07.00-06-010/10
NAZWA PROJEKTU:
„Specjalistycze usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe rynk zagraniczne”
NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 2.4A
projekt numer numer 04.11-WND-RPLU.02.04.01-06-022/11
NAZWA PROJEKTU:
„Udział przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper w Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2012 oraz XX Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2012”
NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 1.3
projekt numer 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-336/11
NAZWA PROJEKTU:
NAZWA PROJEKTU:
„Wdrożenie innowacji w Studio Reklamy EUROMET”
NAZWA BENEFICJENTA:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper