Skip to main content

Dotacje unijne

Działanie FELU.02.07

 

Numer projektu: FELU.02.07-IP.01-052/23

Nazwa projektu:
„Rozwój sprzedaży eksportowej firmy EUROMET poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych”.

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Opis projektu:
Realizacja niniejszego projektu skoncentrowana będzie na dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez zmniejszenie dysproporcji miedzy przychodami z rynku krajowego i działalności eksportowej.

Celami biznesowymi w zakresie rozszerzenia rynków zbytu jest Półwysep Iberyjski, Skandynawia oraz obszar Beneluksu, ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów jak Hiszpania, Holandia, Szwecja i Norwegia.

Działania w ramach projektu, zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych przedsiębiorstwa obejmować będą projektowanie i zakup materiałów marketingowych oraz aktywny udział przedsiębiorstwa w pięciu międzynarodowych imprezach  targowych organizowanych w różnych krajach pod jednym szyldem Architect@Work.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 456 101,50zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 228 050,75zł

Działanie POPW 1.2

projekt numer POPW.01.02.00-06-0016/20

Nazwa projektu:
„Dywersyfikacja przychodów przedsiębiorstwa EUROMET poprzez pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu”

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej EUROMET na rynku Niemieckim oraz Stanów Zjednoczonych. W celu oceny atrakcyjności rekomendowanych rynków zbytu oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dokonano analizy dotyczące możliwości i zagrożeń, które znajdują się w otoczeniu konkurencyjnym na nowych rynkach zbytu, a także wewnętrznych sił i słabości przedsiębiorstwa.

Produkty wnioskodawcy rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej to „Programowalne oprawy LED”. Działania rekomendowane do rozwoju działalności eksportowej skoncentrowane zostały w głównej mierze na udziale firmy EUROMET w dwóch branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, zaprojektowaniu i zakupie materiałów promocyjno marketingowych do dystrybucji w ramach imprez targowych (katalogi i świetlne gadżety reklamowe) oraz uruchomieniu nowego kanału dystrybucji jakim będzie strona internetowa dostosowanej do obsługi klientów z nowych rynków zbytu.

Działanie 5.1

Poprawa efektywności energetycznej współfinansowanego ze środków europejskich.

Nazwa projektu:
„Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Opis projektu:
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz wzrost efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków.

Planowane efekty:
a) redukcja strat energetycznych
b) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
c) podniesienie konkurencyjności firmy
d) ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2) oraz pyłów PM-10

Wartość projektu:
1 803 815,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
1 169 789,08 zł

Działanie 1.3

Nazwa projektu:
„Euromet” – światowa innowacja w reklamie świetlnej

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Opis projektu:
Produkt zastępujący obecnie stosowane szklane rurki neonowe innowacyjnym rozwiązaniem z zastosowaniem energooszczędnych i trwałych diód LED.

Koszt projektu:
3 876 744,73 PLN

Kwota dofinansowania:
1 999 701,19 PLN

Działanie 1.7

projekt 02.10-WND-RPLU.01.07.00-06-010/10

Nazwa projektu:
„Specjalistycze usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe
rynki zagraniczne”

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 2.4A

projekt numer numer 04.11-WND-RPLU.02.04.01-06-022/11

Nazwa projektu:
„Udział przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper w Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2012 oraz XX Międzynarodowych Targach
Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2012”

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 1.3

projekt numer 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-336/11

Nazwa projektu:
„Wdrożenie innowacji w Studio Reklamy EUROMET”

Nazwa beneficjenta:
Studio Reklamy EUROMET Michał Koper