dotacje unijne

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej współfinansowanego ze środków europejskich.

NAZWA PROJEKTU:

“Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

CEL PROJEKTU:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną
oraz wzrost efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków.

PLANOWANE EFEKTY:

a) redukcja strat energetycznych
b) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
c) podniesienie konkurencyjności firmy
d) ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2) oraz pyłów PM-10

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 803 815,55 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

1 169 789,08 zł

Działanie 1.3

NAZWA PROJEKTU:

“Euromet” – światowa innowacja w reklamie świetlnej

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

PROJEKT:

Produkt zastępujący obecnie stosowane szklane rurki neonowe innowacyjnym rozwiązaniem z zastosowaniem energooszczędnych i trwałych diód LED

KOSZT PROJEKTU:

3 876 744,73 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA:

1 999 701,19 PLN

Działanie 1.7
projekt 02.10-WND-RPLU.01.07.00-06-010/10

NAZWA PROJEKTU:

“Specjalistycze usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe rynk zagraniczne”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 2.4A
projekt numer numer 04.11-WND-RPLU.02.04.01-06-022/11

NAZWA PROJEKTU:

“Udział przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper w Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2012 oraz XX Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2012”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper

Działanie 1.3
projekt numer 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-336/11

NAZWA PROJEKTU:

“Wdrożenie innowacji w Studio Reklamy EUROMET”

NAZWA BENEFICJENTA:

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper